Scrolltop arrow icon
Left arrow icon כל הקטגוריות
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
שתף
LinkedIn share icon
משפטי תנאי באנגלית Conditional Sentences - הגדרה, טבלאות ומבחן
דקדוק
Star icon
19.10.2023
Time icon 10 min
Comment icon 1 הערות

משפטי תנאי באנגלית Conditional Sentences – הגדרה, טבלאות ומבחן

תוכן העניינים

משפטים מותנים הם כלים רבי עוצמה לביטוי אפשרויות, תלות והשלכות. אחד הסוגים הנפוצים ביותר של משפטים מותנים הוא ה- First Conditional Sentence

משפטים מותנים ראשונים – First Conditional Sentences הידועים לעתים קרובות כתנאים אמיתיים (real conditionals), משמשים כדי לבטא אירועים, פעולות או מצבים עתידיים אפשריים או סבירים המבוססים על מצב מסוים. משפטים אלה מורכבים בדרך כלל משני סעיפים: פסקת ה-"if" (התנאי) והסעיף הראשי (התוצאה). עיקר השימוש ב- First Conditional Sentences כאשר קיימת ציפייה סבירה שהתנאי יתקיים.  

במאמר מקיף זה, נחקור ונעמיק במבנים ובשימושים השונים של משפטים מותנים ראשונים, נראה דוגמאות ונצייד את הקוראים בידע לשלוט בהיבט החיוני הזה של השפה האנגלית.

המבנה של First Conditional Sentences

המבנה של משפט מותנה ראשון עוקב אחר דפוס מסוים:

 • פסקת אם (Condition): סעיף זה מתחיל ב"if" ומציין את התנאי. סעיף זה מוצג בזמן הווה פשוט.
 • משפט ראשי (Result): סעיף זה מציין את התוצאה הצפויה אם מתקיים התנאי בסעיף "if". סעיף זה בדרך כלל יהיה בזמן פשוט בעתיד (לעתים קרובות משתמש ב"will" או "shall").

דוגמאות ל- First Conditional Sentences

1. .If it rains tomorrow, I will stay at home

 • If clause: "If it rains tomorrow" (present simple)
 • Main clause: "I will stay at home" (future simple)

2. .If she studies hard, she will pass the exam

 • If clause: "If she studies hard" (present simple)
 • Main clause: "She will pass the exam" (future simple)

3. .If you don't hurry, you will miss the bus

 • If clause: "If you don't hurry" (present simple)
 • Main clause: "You will miss the bus" (future simple)

השימושים של First Conditional Sentences

משפטי תנאי ראשון משמשים כדי לדון במצבים או אירועים שצפויים להתרחש בעתיד – בתנאי שיתקיים תנאי ספציפי. תנאים אלה הם אמיתיים, סבירים או אפשריים. First Conditional הוא אידיאלי לביטוי הקשר של סיבה ותוצאה או בין מצב לבין התוצאה שלו. 

כמה שימושים נפוצים לדוגמה:

1. חיזוי אירועים עתידיים: יש להשתמש ב-First Conditioning כדי ליצור תחזיות לגבי אירועים עתידיים או תוצאות בהתבסס על התנאים הנוכחיים.

דוגמה:  If they finish their project on time, they will receive a bonus

2. ביטוי אפשרויות אמיתיות: First Conditional משמש כאשר קיימת אפשרות ממשית שהתנאי יתקיים.

דוגמה:  If you study for the test, you will do well

3. מתן עצות או הצעות: First Conditional מועיל להצעת עצות או הצעות על סמך תנאים ספציפיים.

דוגמה:  If you want to lose weight, you should eat healthier

4. דיבור על תוכניות עתידיות: יש להשתמש ב-First Conditioning כדי לדון בתוכניות עתידיות, במיוחד כאשר דנים בכוונות אישיות.

דוגמה:  If I have time tomorrow, I'll go for a run

טבלאות לסיכום הדוגמאות והסברים

Structure of First Conditional Sentences

Usage of First Conditional Sentences

Usage

Example

Predicting Future Events If they finish their project on time, they will receive a bonus
Expressing Real Possibilities If you study for the test, you will do well
Offering Advice or Suggestions If you want to lose weight, you should eat healthier
Talking About Future Plans If I have time tomorrow, I'll go for a run
האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.

טעויות נפוצות וכיצד להימנע מהן

בעוד שמשפטי תנאי ראשון – First Conditional Sentences הם פשוטים יחסית, ניתן להימנע מכמה טעויות נפוצות עם מעט תשומת לב:

טעות מס' 1: שימוש בפועל בזמן הלא נכון בסעיף if.

 • .Incorrect: If she will call me, I will come
 • .Correct: If she calls me, I will come

טעות מס' 2: שימוש ב"will" בשני הסעיפים.

 • .Incorrect: If it rains, I will stay at home
 • .Correct: If it rains, I shall stay at home

טעות מס' 3: שימוש בזמן Future Simple בסעיף if.

 • .Incorrect: If it will rain tomorrow, I will stay at home
 • .Correct: If it rains tomorrow, I will stay at home

על ידי מתן תשומת לב לטעויות הנפוצות הללו, תוכלו לשפר את יכולתכם בבניית משפטי תנאי ראשון מדויקים יותר.

תרגול משפטי תנאי ראשון – Practical Application and Exercises

Exercise 1: השלם את המשפטים באמצעות הצורה הנכונה של הפעלים ב-First Conditional.

 1. .If she _______________ (study) tonight, she _______________ (pass) the test
 2. .If you _______________ (not hurry), you _______________ (miss) the train
 3. .If it _______________ (rain), we _______________ (stay) indoors
 4. .If he _______________ (have) time, he _______________ (visit) the museum
 5. .If they _______________ (practice) regularly, they _______________ (improve) their skill
Exercise 1 – התשובות הנכונות והסברים Arrow icon

1. .If she studies (study) tonight, she will pass (pass) the test

בפסקת "if" (תנאי), אנו משתמשים בזמן פשוט הווה ("studies "). בפסקה הראשית (תוצאה), אנו משתמשים בזמן עתיד פשוט ("will pass ").

2. .If you don't hurry (not hurry), you will miss (miss) the train

בפסקת ה"if" אנו משתמשים בזמן פשוט הווה ("don't hurry "). בפסקה הראשית, אנו משתמשים בזמן עתיד פשוט ("will miss ").

3. .If it rains (rain), we will stay (stay) indoors

בפסקת "if", אנו משתמשים בזמן פשוט הווה ("rains "). בסעיף הראשי, אנו משתמשים בזמן עתיד פשוט ("will stay ").

4. .If he has (have) time, he will visit (visit) the museum

בפסקת "if", אנו משתמשים בזמן הפשוט הווה ("has "). בפסקה הראשית, אנו משתמשים בזמן עתיד פשוט ("will visit ").

5. .If they practice (practice) regularly, they will improve (improve) their skills

בפסקת "if", אנו משתמשים בזמן פשוט הווה ("practice "). בסעיף הראשי, אנו משתמשים בזמן עתיד פשוט ("will improve ").

Exercise 2: צור משפטי תנאי ראשון על סמך ההנחיות.

 1. .(You / study) _______________ for the exam, (you / do) _______________ well
 2. .(She / call) _______________ me, (I / come) _______________ over
 3. .(I / finish) _______________ my work, (I / join) _______________ the party
 4. .(It / not rain) _______________ tomorrow, (we / go) _______________ for a picnic
 5. .(He / take) _______________ a break, (he / relax) _______________ in the park
Exercise 2 – התשובות הנכונות והסברים Arrow icon
 1. .(You / study) If you study for the exam, (you / do) you will do well
 2. .(She / call) If she calls me, (I / come) I will come over
 3. .(I / finish) If I finish my work, (I / join) I will join the party
 4. .(It / not rain) If it doesn't rain tomorrow, (we / go) we will go for a picnic
 5. .(He / take) If he takes a break, (he / relax) he will relax in the park

בכל הדוגמאות בפסקת ה"if" מתחילים ב"if" ומשתמשים בזמן הווה פשוט. ואילו בפסקה הראשית, אנו משתמשים בזמן עתיד פשוט.

תרגילים והסברים אלו יכולים לעזור לחזק את ההבנה שלנו במשפטי תנאי ראשון, ולאפשר לנו לבנות ולזהות אותם בצורה יעילה יותר בתקשורת ובכתיבה בחיים האמיתיים.

לסיכום

משפטי תנאי ראשון – First Conditional Sentences הם כלים חשובים לביטוי אפשרויות אמיתיות ותוצאות עתידיות המבוססות על תנאים ספציפיים. על ידי שליטה במבנה ולמידת אופן השימוש במשפטי First Conditional, אנחנו יכולים לתאר ביעילות תחזיות עתידיות, להציע עצות ולדון בתוכניות לעתיד. שליטה ותרגול במאפיינים אלה של השפה האנגלית הם המפתח להתמחות בבנייה והבנה של משפטי תנאי ראשון, מה שהופך את כישורי האנגלית של הלומדים למגוונים ומדויקים יותר.

רוצים לעזור לילדים שלכם ללמוד אנגלית מדוברת וכתובה בהצטיינות? 

כנסו ל: בית ספר ללימוד אנגלית לילדים של נובה קיד והירשמו לאחד הקורסים ללימוד אנגלית אונליין לילדים

צפו בתכניות ושיטות לימוד אנגלית לילדים וצרו קשר עם אחד מאנשי הצוות שלנו עוד היום!

Test: Understanding First Conditional Sentences

?What is the main purpose of First Conditional sentences
?In a First Conditional sentence, which clause typically begins with "if" and states the condition
?What tense is typically used in the "if" clause of a First Conditional sentence
?When do we use First Conditional sentences
?Which of the following sentences is an example of a First Conditional sentence
If he _______________ (study) hard, he _______________ (pass) the exam
If they _______________ (not come) to the party, we _______________ (start) without them
If you _______________ (call) me, _______________ (I / come) over
If it _______________ (snow) tomorrow, we _______________ (build) a snowman
If she _______________ (not finish) her assignment, she _______________ (get) a lower grade
בדקו את התשובות
סקירת התשובות
Rate this post
 1. לינוי שם-טוב

  אפליקציה מעולה ממש עזר לי להבין תודה רבה☺️

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם
בחר שפה
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.