Scrolltop arrow icon
Left arrow icon All categories
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
Share
LinkedIn share icon
20.10.2023
Time icon 10 min

Uncountable and Countable Nouns תרגול שמות עצם באנגלית

Table of contents

השפה האנגלית היא מבוך של כללים וניואנסים. אחד המושגים הבסיסיים שיש ללמוד הוא ההבחנה בין שמות עצם הניתנים לספירה לבין שמות עצם הבלתי ניתנים לספירה. ההבחנה ביניהם מכתיבה את אופן השימוש בשמות עצם במשפטים, קובעת את מבנה המשפט ומשפיעה על ההבנה הכמותית של ההתרחשות המתוארת בסיפור. 

במאמר מקיף זה, נתעמק במבנים של משפטים הכוללים שמות עצם הניתנים לספירה ושמות עצם הבלתי ניתנים לספירה, נספק דוגמאות רבות ונכלול טבלאות כדי להקל על ההבנה של מרכיבי הדקדוק החיוניים הללו.

שמות עצם הניתנים לספירה – Countable Nouns:

שמות עצם הניתנים לספירה הם שמות עצם שניתן לספור אותם בנפרד או כיחידות בדידות. הם יכולים להיות יחיד או רבים, ואפשר גם להשתמש במספרים (אחד, שניים, שלושה וכו') כדי להגדיר אותם. 

שמות עצם הניתנים לספירה – Countable Nouns הם בדרך כלל אובייקטים פיזיים או דברים שניתן לספור אותם בקלות.

המבנה של שמות העצם הניתנים לספירה הוא פשוט מאד:

 1. שם עצם הניתן לספירה יחיד: פריט בודד אחד.
 2. שם עצם הניתן לספירה ברבים: יותר מפריט בודד אחד.

בטבלה הבאה נוכל לראות מספר דוגמאות המפרטות ומדגימות את מבנה שמות העצם הספירים והבלתי ספירים

Structure

Example

Singular Countable A cat, an apple, a book
Plural Countable Cats, apples, books

 

בדוגמאות אלה, "Cat" הוא שם עצם שניתן לספור ביחיד, בעוד ש"Cats" הוא צורת הרבים הניתנת לספירה. אותו דפוס חל על "Apple" ו"Apples" וכן "Book" ו"Books".

שימושים נפוצים של שמות עצם הניתנים לספירה:

 1. ניתן לכמת שמות עצם הניתנים לספירה באמצעות מספרים או קבועים ספציפיים (למשל, "Three Cats", "Many Apples").
 2. שמות עצם הניתנים לספירה דורשים לעתים קרובות תוספת אות תחילית של אי הגדרה (a או an) כאשר משתמשים בצורת יחיד.
 3. שמות עצם הניתנים לספירה ברבים נוצרים על ידי הוספת -s או -es לצורת היחיד.
 4. שמות עצם הניתנים לספירה משמשים בד"כ בעת ספירת חפצים או לביטוי כמות מדוייקת.

שמות עצם בלתי ניתנים לספירה – Uncountable Nouns:

שמות עצם בלתי ניתנים לספירה, המכונים גם שמות עצם לא ספירים (non-count nouns) או שמות עצם המוניים (mass nouns), הם שמות עצם שלא ניתן לספור בנפרד. הם מייצגים בד"כ חומרים, מושגים או ישויות קולקטיביות הנחשבות כמכלול. 

לשמות עצם בלתי ניתנים לספירה אין צורת רבים, ואין לפניהם מספרים במצבם הטבעי.

המבנה של שמות עצם בלתי נספרים הוא יחיד וברור:

 • שם עצם בלתי ניתן לספירה: צורת יחיד המייצגת חומר, מושג או ישות בלתי נספרים.

Structure

Example

Uncountable Noun Water, happiness, knowledge

 

בדוגמאות אלה, "Water" הוא שם עצם בלתי נספר המייצג חומר, בעוד ש"Happiness" ו"Knowledge" מייצגים מושגים מופשטים שגם הם בלתי ניתנים לספירה.

שימושים נפוצים לשמות עצם בלתי ניתנים לספירה:

 1. לשמות עצם בלתי נספרים אין צורת רבים, ומשתמשים בהם תמיד בצורת יחיד.
 2. התיאור הכמותי של שמות עצם בלתי נספרים לרוב נוצר באמצעות מילים כמו "Some", "A Lot of", "A Little", או ביטויים כמו "A Cup of" או "A Piece of" (למשל, "A glass of water" ," "some happiness").
 3. בשמות עצם בלתי ניתנים לספירה לא משתמשים באותיות תחיליות של אי הגדרה (a או an) בצורת היחיד שלהם.
 4. שמות עצם שאינם ניתנים לספירה בד"כ מייצגים חומרים, מושגים או ישויות קולקטיביות הנחשבות כמכלול (למשל, "Knowledge" מייצג את כל מושג הידע).

Countable vs. Uncountable Nouns – דוגמאות:

1. Countable Noun Example:

 • I have three cats. (Countable: Cats are individual, countable entities.)

2. Uncountable Noun Example:

 • I have some milk. (Uncountable: Milk is an uncountable substance, and we use "some" to quantify it.)

3. Countable Noun Example:

 • There are five books on the shelf. (Countable: Books are individual items, and "five" quantifies them.)

4. Uncountable Noun Example:

 • She has a lot of knowledge. (Uncountable: Knowledge is an abstract concept that we quantify using "a lot of.")

5. Countable Noun Example:

 • They bought two bicycles. (Countable: Bicycles are countable objects, and "two" specifies the quantity.)

6. Uncountable Noun Example:

 • We experienced much happiness. (Uncountable: Happiness is an abstract concept, and "much" quantifies it.)

7. Countable Noun Example:

 • The school has three classrooms. (Countable: Classrooms are individual, countable spaces.)

8. Uncountable Noun Example:

 • He needs a glass of water. (Uncountable: Water is an uncountable substance, and "a glass of" quantifies it.)

Countable and Uncountable Nouns – שימושים עיקריים:

הבנת אפשרויות השימוש בשמות עצם ניתנים לספירה ובלתי ניתנים לספירה היא חיונית לתקשורת ברורה ויעילה באנגלית. להלן מספר הנחיות מעשיות:

שמות עצם ספירים – Countable Nouns:

 • יש להשתמש בשמות עצם הניתנים לספירה כאשר מתייחסים לפריטים בודדים שניתן לספור, כגון אנשים, בעלי חיים וחפצים מוחשיים.
 • השימוש בצורות רבים כדי לציין יותר מאחד מהפריטים הללו.
 • לפני שם עצם ספיר יחיד תמיד תתווסף תחילית אי-הגדרה (a או an) כדי לציין יחידה אחת.
 • חשוב להיות מודעים לצורות רבים לא רגילות (למשל, "Child" הופך ל"Children") עבור כמה שמות עצם ספירים.

שמות עצם בלתי ספירים – Uncountable Nouns:

 • יש להשתמש בשמות עצם בלתי ספירים עבור חומרים, מושגים כלליים או ישויות קולקטיביות הנחשבות כמכלול.
 • יש להימנע מצורות רבים, שכן אין שמות עצם בלתי נספרים ברבים. צורת הביטוי היחידה של שם עצם בלתי ספיר היא צורת היחיד.
 • לתיאור כמות כלשהי של שם עצם בלתי ספיר ניתן להשתמש במכמתים כמו "some", "many" ו"a little bit".
 • אין להשתמש בתחילית אי-הגדרה (א או an) עם שמות עצם בלתי נספרים בצורת היחיד שלהם.

להלן 2 טבלאות סיכום לכללי השימוש בשמות עצם ספירים ובלתי ספירים:

Table 1: Countable Nouns

Component

Example

Singular Countable A cat, an apple, a book
Plural Countable Cats, apples, books
Quantification Use numbers and articles
Examples Three dogs, many flowers

 

Table 2: Uncountable Nouns

Component

Example

Uncountable Noun Water, happiness, knowledge
Quantification Use quantifiers or expressions
Examples Some sugar, a lot of time
האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.

טעויות נפוצות:

 1. שימוש ב-"a" או "an" עם שמות עצם בלתי נספרים: יש להימנע מביטויים כמו "a knowledge" או "an information". יש להשתמש במכמתים במקום זאת, כמו "some knowledge" או "a little bit information".
 2. התייחסות לכל שמות העצם כאל נספרים: חלק מהשמות יכולים להיות גם ניתנים לספירה וגם לא ניתנים לספירה בהתאם להקשר (למשל, "coffee" יכול להיות משקה או פריט שניתן לספור כמו פולי קפה).
 3. ריבוי שגוי של שמות עצם בלתי ניתנים לספירה: הימנע מהוספת s או es לשמות עצם בלתי ניתנים לספירה; אין להם צורת רבים (למשל, "informations" אינו נכון).
 4. שימוש לא נכון במכמתים: היזהר עם מכמתים כמו "many" ו"much". השתמש ב"much" עם שמות עצם בלתי ניתנים לספירה (למשל, "much water") וב"many" עם שמות עצם שניתנים לספירה (למשל, "many books").

לסיכום

שמות עצם ניתנים לספירה ושמות עצם בלתי ניתנים לספירה הם מרכיבי היסוד בדקדוק בשפה האנגלית. שליטה בהם והבחנה ביניהם היא חיונית לתקשורת מדויקת ויעילה. בין אם אנחנו כותבים, מדברים או קוראים, הזיהוי מתי להשתמש בשמות עצם הניתנים לספירה עבור פריטים בודדים ושמות עצם בלתי נספרים עבור חומרים ומושגים, משפר את כישורי השפה שלנו ועוזר לנו להעביר את המחשבות שלנו בצורה מדויקת. 

היכרות, למידה ותרגול של הכללים והמבנים של שמות עצם הניתנים לספירה ובלתי נספרים חיוניים לשליטה בהיבטים חשובים אלה של הדקדוק האנגלי.

תרגול שמות עצם באנגלית – Uncountable and Countable Nouns

1. מהי ההבחנה העיקרית בין שמות עצם ניתנים לספירה לשמות עצם שאינם ניתנים לספירה?

ההבחנה העיקרית היא ששמות עצם הניתנים לספירה מייצגים פריטים בודדים הניתנים לספירה וניתן לכמתם באמצעות מספרים (למשל, cats, books), בעוד ששמות עצם בלתי ניתנים לספירה מייצגים חומרים, מושגים או ישויות שלא ניתן לספור בנפרד (למשל, water, happiness) .

2. מהי צורת הרבים של שמות עצם הניתנים לספירה, וכיצד מכמתים אותם?

לשמות העצם הניתנים לספירה יש צורות רבים, שנוצרות בדרך כלל על ידי הוספת -s או -es לצורת היחיד (למשל, cats → cat, books → book). ניתן לכמת אותם עם מספרים ספציפיים או קובעים כמו "a", "an", "some" או "many".

3. מדוע אנו נמנעים משימוש בתחיליות אי הגדרה (a או an) עם שמות עצם בלתי נספרים בצורת היחיד שלהם?

לשמות עצם בלתי ניתנים לספירה אין צורת רבים, כי הם מייצגים חומרים, מושגים או ישויות הנחשבות כמכלול. מכיוון שלא ניתן לספור אותם בנפרד, הם אינם משתמשים בתחיליות אי הגדרה בצורת היחיד שלהם (למשל, "a water" אינו נכון).

4. תנו דוגמה לשם עצם שניתן לספירה היכול לשמש גם כשם עצם בלתי ניתן לספירה בהתאם להקשר.

תשובה: "coffee" הוא דוגמה טובה לכך. זה יכול להיות ניתן לספירה כאשר מתייחסים לכוסות קפה בודדות או בלתי ניתן לספירה כאשר מתייחסים למשקה עצמו.

5. באילו מכמתים משתמשים בדרך כלל עם שמות עצם בלתי נספרים כדי לבטא כמות?

מכמתים נפוצים בשימוש עם שמות עצם בלתי נספרים כוללים "some", "a lot of", "a little bit", "much", "a bit of" וביטויים כמו "a cup of" או "a piece of" כדי לציין כמויות (למשל, "a lot of time", "some sugar").

Countable and Uncountable Nouns Test:

?What is a key characteristic of countable nouns
?Which type of noun typically represents substances or concepts that cannot be counted individually
?What quantifiers are commonly used with uncountable nouns
?Which of the following is NOT an example of a countable noun
?What do you use to quantify countable nouns
He bought ___________ cars yesterday
She enjoys reading ___________ books
I would like to have ___________ water, please
There is ___________ traffic on the road today
She added ___________ sugar to her coffee
בדקו את התשובות
סקירת התשובות

רוצים לעזור לילדים שלכם ללמוד אנגלית מדוברת וכתובה בהצטיינות? 

כנסו ל: בית ספר ללימוד אנגלית לילדים של נובה קיד והירשמו לאחד הקורסים ללימוד אנגלית אונליין לילדים

צפו בתכניות ושיטות לימוד אנגלית לילדים וצרו קשר עם אחד מאנשי הצוות שלנו עוד היום!

Rate this post

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

You might also like
Choose a language
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.