Scrolltop arrow icon
Left arrow icon כל הקטגוריות
Close icon
חדשות
לימודי אנגלית
נובאקיד להורים
IL
IL flag icon
Mobile close icon
CTA background
הזמינו את שיעורי האנגלית הטובים ביותר עבור ילדך
נסו כעת בחינם
שתף
LinkedIn share icon
תרגול Comparative and Superlative, הסבר, טבלאות ומבחן
דקדוק
Star icon
19.10.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 הערות

תרגול Comparative and Superlative, הסבר, טבלאות ומבחן

תוכן העניינים

הבנת השימוש בשמות תואר השוואתיים היא חיונית לתקשורת אפקטיבית בשפה האנגלית. שמות תואר השוואתיים וסופרלטיביים – Comparative and Superlative Adjectives מאפשרים לנו להשוות ולתאר שמות עצם ביחס לשמות עצם אחרים, המציינים דרגות של הבדל או עליונות. 

במאמר מקיף זה, נחקור ונתעמק במבנים של שמות תואר השוואתיים וסופרלטיבים, נספק דוגמאות רבות ונכלול טבלאות כדי להקל על ההבנה של מושגי הדקדוק החיוניים הללו.

שמות תואר השוואתיים – Comparative Adjectives

שמות תואר השוואתיים – Comparative Adjectives משמשים להשוואה בין שני שמות עצם או יותר, ומציגים את מידת ההבדל ביניהם. שמות תואר ההשוואתיים נוצרים על ידי הוספת סיומת לשמות תואר, כאשר בחירת הסיומת תלויה בצורתו המקורית של שם התואר.

המבנה של שמות התואר ההשוואתיים:

 1. לשמות תואר קצרים (הברה אחת או שתיים): יש להוסיף את הסיומת "-er" לשם התואר.
 2. לשמות תואר ארוכים (יותר משתי הברות): יש להשתמש בתוספת המילה "more" לפני שם התואר.

בטבלה הבאה נוכל לראות מספר דוגמאות המפרטות ומדגימות את מבנה שמות התואר ההשוואתיים:

Table 1: Comparative Adjectives

Adjective (Original Form)

Comparative Form

Fast Faster
Tall Taller
Beautiful More beautiful
Interesting More interesting
Expensive More expensive

 

בדוגמאות אלה, "fast" ו"tall" הם שמות תואר קצרים, ולכן אנו מוסיפים "-er" כדי ליצור את ההשוואה. עבור שמות תואר ארוכים כמו "beautiful", "interesting" ו"expensive", אנו משתמשים ב"more" לפני שם התואר.

שימושים נפוצים של שמות תואר השוואתיים:

 1. השוואה בין שני דברים: שמות תואר השוואתיים משמשים להשוואה בין שני שמות עצם או פעולות (למשל, " She is taller than her sister ").
 2. תיאור הבדלים: שמות תואר השוואתיים מתארים את מידת ההבדל בין שני דברים או יותר (למשל, " The second book is more interesting than the first"). 

שמות תואר סופרלטיבים

שמות תואר סופרלטיבים משמשים לתיאור הדרגה הגבוהה ביותר של איכות בין שלושה שמות עצם או יותר. הם מציינים ששם עצם אחד בולט בתור הטוב ביותר או הכי טוב בקטגוריה מסוימת. כמו שמות תואר השוואתיים, היווצרותם של שמות תואר סופרלטיבים תלויה בצורתו המקורית של שם התואר.

המבנה של שמות תואר סופרלטיבים:

 1. לשמות תואר קצרים (הברה אחת או שתיים): יש להוסיף את הסיומת "-est" לשם התואר.
 2. לשמות תואר ארוכים (יותר משתי הברות): יש להשתמש בתוספת המילה "most" לפני שם התואר.

בטבלה הבאה נוכל לראות מספר דוגמאות המפרטות ומדגימות את מבנה שמות התואר הסופרלטיבים:

Table 2: Superlative Adjectives

Adjective (Original Form)

Superlative Form

Fast Fastest
Tall Tallest
Beautiful Most beautiful
Interesting Most interesting
Expensive Most expensive

 

בדוגמאות אלה, "fast" ו"tall" הם שמות תואר קצרים, ולכן אנו מוסיפים "-est" כדי ליצור את הסופרלטיב. עבור שמות תואר ארוכים כמו "beautiful", "interesting" ו"expensive", אנו משתמשים ב"most" לפני שם התואר.

שימושים נפוצים של שמות תואר סופרלטיבים:

 1. השוואה בין שלושה דברים או יותר: שמות תואר סופרלטיבים משמשים להשוואה בין שלושה שמות עצם או פעולות או יותר (למשל, " She is the tallest student in the class").
 2. תיאור האיכות הגבוהה ביותר: שמות תואר סופרלטיבים מתארים את שם העצם בעל הדרגה הגבוהה ביותר של איכות (למשל, " The most beautiful sunset I've ever seen ").
 3. הבעת עליונות: שמות תואר סופרלטיבים מציינים עליונות או מצוינות בקטגוריה (למשל, " It's the most expensive restaurant in town").

צורות לא רגילות של שמות תואר השוואתיים וסופרלטיבים

בעוד שהכללים ליצירת שמות תואר השוואתיים וסופרלטיבים הם בדרך כלל עקביים, לכמה שמות תואר יש צורות לא רגילות. שמות תואר אלה אינם עוקבים אחר דפוס ה-"-er" או "-est" האופייני.

בטבלה הבאה נוכל לראות מספר דוגמאות המפרטות ומדגימות את מבנה שמות התואר ההשוואתיים והסופרלטיביים הלא רגילים:

Table 3: Irregular Comparative and Superlative Adjectives

Adjective (Original Form)

Comparative Form

Superlative Form

Good Better Best
Bad Worse Worst
Far Farther (or Further) Farthest (or Furthest)
Little Less Least

Comparative and Superlative Adjectives – דוגמאות:

1. Comparative Adjective Example:

 • .She is taller than her brother

בדוגמה זו, "taller" היא צורת ההשוואה של שם התואר "tall", המצביע על השוואה בין שני אנשים.

2. Superlative Adjective Example:

 • .Mount Everest is the highest peak in the world

"Highest" היא צורת הסופרלטיב של שם התואר "High", המצביע על כך שהר האוורסט הוא הפסגה הגבוהה ביותר בהשוואה לכל הפסגות האחרות.

3. Comparative Adjective Example (Long Adjective):

 • .This movie is more interesting than the one we watched yesterday

" More interesting " משמש לתיאור ההשוואתי כי interesting" " הוא שם תואר ארוך עם יותר משתי הברות.

4. Superlative Adjective Example (Long Adjective):

 • .It was the most beautiful wedding ceremony I've ever attended

" Most beautiful " משמש לתיאור ההשוואתי כי Beautiful" " הוא שם תואר ארוך.

5. Irregular Comparative and Superlative Example:

 • .She is better at mathematics than her classmates

"Better" היא הצורה ההשוואתית הלא רגילה של "Good".

האם את/ה הורה ורוצה לחלוק את החוויה שלך?
פנה אלינו כדי לספר את הסיפור שלך.

טעויות נפוצות

 1. שימוש שגוי ב-"more" ו-"-er": חלק מדוברי האנגלית עשויים להשתמש בטעות ב-"more" עם שמות תואר קצרים שצריכים לקבל "-er" (למשל, "more taller" או "more tall" במקום "taller").
 2. בלבול בין השוואה וסופרלטיב: ערבוב בין צורות השוואתיות וסופרלטיביות עלול להוביל להשוואות שגויות (למשל, " the most taller " במקום "the tallest ").
 3. התעלמות מצורות ביטוי לא רגילות: אי זיהוי ושימוש שגוי בצורות לא רגילות כמו "gooder" במקום "better" ו"goodest" במקום "best" עלול לגרום לשגיאות דקדוקיות.
 4. שימוש יתר בסופרלטיבים: שימוש מוגזם בתארים סופרלטיבים עלול לגרום למשפטים להישמע מוגזמים או לא כנים.

לסיכום

היכרות והבנת שמות תואר השוואתיים וסופרלטיבים – Comparative and Superlative Adjectives היא חיונית לתקשורת יעילה ולתיאור ברור של הסיטואציות בשפה האנגלית. מבנים דקדוקיים אלו מאפשרים לנו להשוות ולהבדיל בין שמות עצם ולהביע דרגות של הבדל או עליונות. 

בין אם אתם דנים באנשים, מקומות, דברים אחרים או חוויות שונות, הידיעה כיצד ליצור ולהשתמש בשמות תואר השוואתיים וסופרלטיבים משפרת את כישורי השפה שלכם ומאפשרת לכם להעביר ניואנסים במשמעות. 

תרגול והיכרות עם מושגי דקדוק אלה הם המפתח לשליטה בשמות תואר באנגלית ולהפיכתם לדוברי אנגלית מיומנים יותר.

שאלות ותשובות לתרגול Comparative and Superlative Adjectives

1. מהי המטרה העיקרית של Comparative Adjectives בדקדוק בשפה האנגלית?

שמות תואר השוואתיים משמשים להשוואה בין שני שמות עצם או יותר, ומציינים את מידת ההבדל ביניהם. הם מראים כיצד שם עצם אחד הוא עליון, נחות או שווה לאחר מבחינת איכות מסוימת.

2. כיצד נוצרים בדרך כלל שמות תואר השוואתיים עבור שמות תואר קצרים בעלי הברה אחת או שתיים?

עבור שמות תואר קצרים, בדרך כלל מוסיפים "-er" לשם התואר כדי ליצור את ההשוואה. לדוגמה, "fast" הופך ל"faster" כאשר משווים מהירות.

3. מתי משתמשים ב- Superlative Adjectives, ומה הם מציינים?

שמות תואר סופרלטיבים משמשים לתיאור הדרגה הגבוהה ביותר של איכות בין שלושה שמות עצם או יותר. הם מציינים ששם עצם אחד מצטיין או עולה על כל האחרים בקטגוריה מסוימת. 

4. כיצד נוצרים בדרך כלל שמות תואר סופרלטיבים עבור תארים ארוכים בעלי יותר משתי הברות?

עבור שמות תואר ארוכים, אתה בדרך כלל משתמש ב"most" לפני שם התואר כדי ליצור את הסופרלטיב. לדוגמה, " beautiful " הופך ל"most beautiful" כשמתארים משהו כ-היפה ביותר מבין השאר.

5. תנו דוגמה לשם תואר השוואתי ושם תואר סופרלטיבי לא רגיל, ובמה הוא שונה מהצורות רגילות של שמות התואר ההשוואתיים?

דוגמה לכך היא שם התואר "good". צורת ההשוואה הבלתי רגילה היא "better", וצורת הסופרלטיב היא "best". זה שונה מצורות רגילות, שבהן "good" היה אמור להפוך ל"gooder" בהשוואה ול"goodest" בסופרלטיב. צורת ביטוי זו אינה בשימוש באנגלית רגילה.

Comparative and Superlative Adjectives Test

?What is the purpose of comparative adjectives in English grammar
?How are comparative adjectives typically formed for long adjectives (more than two syllables)
?When do we use superlative adjectives in English grammar
?How are superlative adjectives typically formed for short adjectives (one or two syllables)
?Which of the following is an example of an irregular comparative adjective
She is ____________ (tall) student in the class
This book is ____________ (interesting) than the one I read last week
He is the ____________ (intelligent) person I know
This cake is ____________ (delicious) I've ever tasted
She sings ____________ (beautifully) in the choir
בדקו את התשובות
סקירת התשובות

רוצים לעזור לילדים שלכם ללמוד אנגלית מדוברת וכתובה בהצטיינות? 

כנסו ל: בית ספר ללימוד אנגלית לילדים של נובה קיד והירשמו לאחד הקורסים ללימוד אנגלית אונליין לילדים

צפו בתכניות ושיטות לימוד אנגלית לילדים וצרו קשר עם אחד מאנשי הצוות שלנו עוד היום!

3.3/5

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם
בחר שפה
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
אנו משתמשים בעוגיות בכדי שיהיה לכם נוח יותר להשתמש באתר שלנו. על ידי שימוש באתר הינך מסכימ/ה לשמור קבצי עוגיות בדפדפן.